Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế

Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế ?💖

Tứ Nhiếp Pháp là 4 phương pháp để nhiếp thọ chúng sanh theo về chánh đạo: 🥰 – bố thí để đưa dẫn người đến với chánh đạo – nói lời dịu dàng để giúp người an trụ nơi chánh đạo – làm lợi ích cho người để cùng an trụ nơi chánh đạo –…
Read more