Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Hãy thành tâm Niệm Phật và chỉ biết Niệm Phật) 🙏 Đệ tử chúng đẳng, chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Từ Tôn, Đại Từ Đại Bi. Nguyện thứ 1: Cõi nước không có ác đạo Nguyện thứ 2: Chẳng đọa đường ác Nguyện thứ 3: Thân đều như Kim Sắc Nguyện thứ 4: Đủ…
Read more