Schlagwort: Phật học phổ thông

ĐẠO PHẬT

🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

Pháp là gì ❓ Bất kể gì có thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó là Pháp. Cũng bất kể gì không thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó cũng là Pháp. Nói chung: 🔊 chi chi, bất kể gì gì, đều là Pháp. ☀️ Trong ☸️ Phật Môn, có Pháp…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (4/4) ☀️

Luôn tinh tấn và không thoái chuyển 🔥 Bởi vậy, nhờ ở những tiếng pháp như thế, của chim thiêng, của gió ngũ âm, của mành lưới báu, của hàng cây ngọc, của nước công đức, của mưa hoa, của nhạc trời… mà Tâm Bồ Đề của hàng Thánh chúng ngày càng tăng trưởng thêm…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (3/4) 💥

6 loài chim: Bạch Hạc (loài hạc trắng), Khổng Tước (loài công), Anh Võ (loài két), Xá Lợi (loài cò), Ca Lăng Tần Già (loài chim kalavinka), Cộng Mạng (loài chim hai đầu), ở miền Trung Ấn Độ, là những giống chim xinh đẹp lạ thường, có rất nhiều màu sắc khác nhau (tạp sắc…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (2/4)⭐️

Phát Bồ Đề Tâm của Chủ và Bạn 💫 Đáy ao trải dài bằng cát vàng quý báu, là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của đức Phật A Di Đà đã vì chúng sanh mà nguyện thề cứu độ, cũng là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của hàng Thánh Chúng đã chí thành…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (1/4) 🌞

4 Món Ba La Mật 🍀 Ở cõi Cực Lạc, những lối đi ở bốn bên bờ ao thất bảo (tứ biên giai đạo), là sự hợp thành của 4 chất báu: kim, ngân, lưu ly, pha lê, biểu trưng cho sự thành tựu trang nghiêm công đức Giới – Niệm – Định – Huệ…
Read more