Thời đại nay đã không như xưa nữa!

Thời đại nay đã không như xưa nữa! 👆👇

Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm. Mỗi ngày che mất Tánh Phật! Thời xưa, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Thời nay, thầy giáo bản thân không làm xong (không đủ đức độ). Cũng như Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Nương…
Read more