Schlagwort: Phước Huệ song tu

ĐẠO PHẬT

Quả Vị Bất Thối Chuyển

Bản Sắc Của Việc Tu🤩😍😇

Trừ bỏ nhân-ngã tướng (ý niệm và sự chấp trước vào quan niệm có mình và người) là việc mà người tu phải làm cho thấu. Làm được, đó gọi là công phu thiệt. Nếu không làm được, bạn đi tới chỗ nào, chùa nào tu cũng vô ích. Tu tới trình độ như vậy,…
Read more

Xuất gia khổ hạnh sáu năm

Xuất gia khổ hạnh sáu năm 👀 👂

Thuở ấy, tại Ấn Độ có hết sức nhiều tôn giáo, tức là chín mươi sáu thứ ngoại đạo. Phần lớn những kẻ ngoại đạo ấy đều xuất gia tu hành, tu tịnh hạnh. Họ tu khổ hạnh phần lớn là ba năm, mỗi người xuất gia nhất định phải tu khổ hạnh ba năm.…
Read more