Schlagwort: Quả báo chướng

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Tư hoặc

Thế nào là Tư hoặc? 🤬 🥶 🤯

Tư hoặc là 4 món phiền não ăn sâu vào gốc rễ tâm tánh của con người qua muôn ngàn kiếp trước. Đó là tham, sân, si, mạn (tham đắm, giận dữ, si mê, kiêu mạn), do sự mê đắm chấp ngã mà có, còn gọi là Tứ Độn Sử (4 món phiền não gốc rễ). Đấy…
Read more

Thế nào là Kiến hoặc

Thế nào là Kiến hoặc? 🌪 🥀 🔥

Kiến hoặc là 10 món phiền não do sự chấp trước vào thân và cảnh mà khởi sinh ra ý thức phân biệt sai lầm. Đấy là những phiền não gắn liền với ý thức và chỉ phát khởi trên phương diện ý thức. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến,…
Read more