Thế nào là Quy y Tam Bảo

Thế nào là Quy y Tam Bảo?💎☀️

Quy y, tiếng Phạn là Namo (Nam Mô), có nghĩa là trở về nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. –Phật là đấng giác ngộ, sáng suốt và từ bi. –Pháp là con đường đưa chúng ta đến sự giải thoát. –Tăng là người đang thực hành…
Read more