“Đọc tụng Đại Thừa”

“Đọc tụng Đại Thừa” 😇

Chúng ta đọc kinh Di Đà, đọc Sớ Sao, Yếu Giải, hoặc là xem kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là đủ rồi, những thứ khác đều chẳng cần phải đọc tới. ( dành cho hành giả tu hành Pháp Môn Tịnh Độ ) 🙇‍♀️ Liên Trì đại sư nói rất…
Read more