Thiền Định ⏺ ☀️

Trong Thiền Định có chánh định và tà định; bất định chẳng cần phải nói tới. 🌹 🥀 Tà định là gì? 🥀 Phật pháp nói có nhiều thứ Định. Hễ tương ứng với tự tánh thì là chánh định 🌹 , chẳng tương ứng với tự tánh là tà định. 🥀 Dùng tiêu chuẩn…
Read more