Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! 😇 🌼

Phật pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên áo. ❓ Tôi bảo họ: “Chẳng phải vậy! Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! ✅ Khó là khó ở chỗ nào? ❓ ❓ Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống! Điều thứ nhất là phải buông tiếng tăm, lợi dưỡng…
Read more