Schlagwort: Tam học

ĐẠO PHẬT

🎯 Từ giả những gì mà đức Phật đã cảnh giác. ☀️

Bây giờ chúng ta làm thầy thuốc thì chúng ta phải từ bỏ, chúng ta là võ sư chúng ta cũng bỏ liền, không được làm võ sư nữa, chúng ta là một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà văn cũng dẹp luôn, không dùng nghề đó nữa, chúng ta là một ông thầy bùa,…
Read more

Trước và Sau Khi Thọ Giới

Trước và Sau Khi Thọ Giới☀️❄️

Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ Giới, thì rất dễ sanh tâm cống cao, ngã mạn.❌ Bạn chớ mù mù mờ mờ xuất gia, rồi mù mù mờ mờ thọ Giới. Thọ Giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thây đi, lết cái thây về. Khi ở Giới-đàn, bạn…
Read more

Tâm Linh

Thọ Giới, Duy Trì Giới, Hạnh Giới🍀

Khi chưa thọ Giới, vì không biết quy củ, Giới Luật, nên bạn có phạm Giới; đó là không cố ý. 🌼 Nay đã thọ Giới; hiểu Giới mà phạm Giới, thì đó là cố ý. Tội này nặng lắm. 🥀 Thọ Giới rồi thì phải giữ Giới, hãy y theo Giới Luật mà tu…
Read more

Tự giác

Tự giác 👼

Hiện thời chúng ta chẳng hiểu rõ chính mình, tự mê. Đã hiểu rõ chính mình thì gọi là “tự giác”. Tự tâm giữ lấy tâm! Tự giác đạt đến mức viên mãn nhất, rốt ráo nhất chính là thấu hiểu tự tâm. Toàn bộ sự tu học trong Phật pháp bao gồm trong hai…
Read more