Schlagwort: Tâm là Phật

ĐẠO PHẬT

Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 1/2🌼🌞

Nay đã đến và sẽ đi về đâu? Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sanh ra. Song trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu? Tây Phương Có Phật Hiệu A-Di-Ðà ☀️ Nay do nghe Phật Pháp, biết có Ðức Phật…
Read more

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ 💯💝🌞

Khi niệm Phật đến một trình độ nào đó, người niệm Phật sẽ thấy và hiểu – một cách rất sâu xa – về tất cả mọi sự vật chung quanh, đúng như bản chất thật sự của chúng.⭐️ Tất cả mọi hữu thể là sự kết hợp của vạn duyên, và sự kết hợp…
Read more