Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 1/2🌼🌞

Nay đã đến và sẽ đi về đâu? Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sanh ra. Song trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu? Tây Phương Có Phật Hiệu A-Di-Ðà ☀️ Nay do nghe Phật Pháp, biết có Ðức Phật…
Read more