Schlagwort: Tâm làm Phật

ĐẠO PHẬT

Pháp Môn Tịnh Ðộ 12

Pháp Môn Tịnh Ðộ 1/2🌼🌞

Nay đã đến và sẽ đi về đâu? Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sanh ra. Song trước khi được cha mẹ sanh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết đi, mình sẽ về đâu? Tây Phương Có Phật Hiệu A-Di-Ðà ☀️ Nay do nghe Phật Pháp, biết có Ðức Phật…
Read more

10 Thứ Tâm thù thắng

10 Thứ Tâm thù thắng 😃🥰

Đức Phật dạy, muốn niệm Phật đúng phương pháp và tự biết mình chắc chắn sẽ được vãng sanh, thì người niệm Phật phải phát khởi 10 thứ tâm thù thắng như sau: 🙏 – Tín Tâm: 😇 Người niệm Phật phải tin vào lý nhân quả Tin rằng kiếp sống thế gian là vô…
Read more