Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng 😇🙏

Bồ-đề có nghĩa là Chánh giác. 🙏 Thấu rõ! 🔮 Phát Bồ-đề tâm là phát tâm giác ngộ không mê lầm, nhìn thấu rõ thật tướng của vũ trụ nhân sanh (chư pháp thật tướng / pháp giới tính) : tất cả sự vật là do “trùng trùng duyên khởi”, sanh diệt biến hóa theo…
Read more