Schlagwort: Tâm thanh tịnh

ĐẠO PHẬT

🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

Pháp là gì ❓ Bất kể gì có thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó là Pháp. Cũng bất kể gì không thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó cũng là Pháp. Nói chung: 🔊 chi chi, bất kể gì gì, đều là Pháp. ☀️ Trong ☸️ Phật Môn, có Pháp…
Read more

Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! 😇 🌼

Phật pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên áo. ❓ Tôi bảo họ: “Chẳng phải vậy! Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! ✅ Khó là khó ở chỗ nào? ❓ ❓ Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống! Điều thứ nhất là phải buông tiếng tăm, lợi dưỡng…
Read more

“Ức Phật, niệm Phật”

“Ức Phật, niệm Phật” 💯🙏

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Ức Phật, niệm Phật”, nhớ đến Phật, trong tâm ta tưởng Phật, tuy miệng ta không niệm, trong tâm ta tưởng là được! ✔️ “Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật”, những câu kinh văn này hết sức khẳng định, nhất định thấy Phật! 💯 Do vậy, ức…
Read more

Pháp môn Niệm Phật

Pháp môn Niệm Phật 😇

Nhằm dạy chúng ta phương pháp sử dụng chân tâm. 💯 Sử dụng theo cách nào? Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm, hễ vọng tâm vừa phát tác, ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật. 💝 Thưa quý vị, một câu A Di Đà Phật này nửa chân, nửa vọng.…
Read more

10 Thứ Tâm thù thắng

10 Thứ Tâm thù thắng 😃🥰

Đức Phật dạy, muốn niệm Phật đúng phương pháp và tự biết mình chắc chắn sẽ được vãng sanh, thì người niệm Phật phải phát khởi 10 thứ tâm thù thắng như sau: 🙏 – Tín Tâm: 😇 Người niệm Phật phải tin vào lý nhân quả Tin rằng kiếp sống thế gian là vô…
Read more

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐 Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛 Danh Hiệu…
Read more