Kinh A Di Đà là đốn giáo 📖

Lại còn là tột bậc trong Đốn* Giáo, “chí viên, chí đốn”, vì sao? Từ một ngày đến bảy ngày có thể thành tựu. 💯 Quý vị nghĩ xem: Có pháp môn nào có thể thành công trong bảy ngày? Chỉ có pháp môn này là bảy ngày thành công. 💖 Sự thành công ấy…
Read more