Schlagwort: Tâm tịnh quốc độ tịnh

ĐẠO PHẬT

Phật nói Kinh A Di Đà

Phật nói Kinh A Di Đà 🔊🌈

– Danh hiệu Phật như nước cam lồ quý báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền não dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.  Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh, Phật nói Kinh A Di Đà, kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và…
Read more

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐 Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛 Danh Hiệu…
Read more