Schlagwort: Tánh Phật

ĐẠO PHẬT

Khai, Thị, Ngộ, Nhập

Khai, Thị, Ngộ, Nhập 🙇

Phật và Tổ đã „Khai“, đã „Thị“ , nay Tự ta ngộ, rồi Tự ta thâm nhập vào! Tự cột, tự gỡ! Tự mình sanh phiền não, tự mình phải giải mở. Dùng Tánh, dùng Thức có khác Kẻ biết nghe, khai thị mới có ích. Kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng.…
Read more

Tam vô lậu học

Tam học👍

Theo Phật phải học Phật, học Phật có ba môn: “Giới, Ðịnh, Huệ”, giống như 3 chân cái đỉnh trầm, gãy một chân thành đồ vô dụng; người tam học thiếu một môn cũng là người vô dụng. Học đủ 3 môn áp dụng vào đời sống của mình và của người, gọi là thành…
Read more