Schlagwort: Tánh Tướng

ĐẠO PHẬT

Nhị giác

Nhị giác 😇

là Tự Giác và Giác Tha. Thành tựu Tự Giác lẫn Giác Tha đều viên mãn thì gọi là Giác Mãn. Giác Mãn cũng có mức độ khác nhau. Quả Vị có khác tùy Nhân tu tập Ví như quả vị Phật trong Tứ Giáo đều gọi là Giác Mãn; [quả vị Phật trong] Tạng…
Read more

Giác tha

Giác tha ☺

Chữ “tha” chỉ cảnh giới. Ngoài thân mình ra đều gọi là Tha. Quý vị phải nhớ kỹ, ngoài thân mình ra, chứ không nói là “ngoài tự tâm”, vì cái Tha ấy vẫn được bao gồm trong tự tâm. Chỉ có thể nói đến Thân, ngoài thân mình ra là Tha. Bất Nhất, Bất…
Read more