Schlagwort: Tây Phương Cực Lạc

ĐẠO PHẬT

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?

Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế nào?⭐️

Vì Chúng Sanh! Cõi Cực Lạc có được là vì 48 đại nguyện của ngài Bồ Tát Pháp Tạng (tức là Đức Phật A Di Đà), đã lấy công đức đạo hạnh và trí huệ của chính mình để thành tựu nên sự trang nghiêm như thế, không ngoài mục đích vì thương xót và…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 2/2 ) 🙏

Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả – Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải trải rộng 4 thứ tâm vô lượng, một cách chân thật từ chính tự tâm, từ cõi lòng lân mẫn của chính mình, vào từng câu Phật hiệu A Di Đà. Trên…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 1/2)🙏

Có Trí, Tín, Nguyện, Hạnh – Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải phát khởi tín tâm vững và chắc, mở rộng niềm tin để nhận hiểu lời Phật dạy trên cả 2 mặt Lý và Sự, nghĩa là phải tin chắc rằng có cõi Cực Lạc của…
Read more