Thói Quen, Tập Khí

Thói Quen, Tập Khí ☠👹😇

Khó sống trong Đời mà dễ bước vào Đạo! Kẻ thẳng thắn dễ khai mở trí huệ. Tùy duyên bất biến! Cá tánh của mỗi người rất quan trọng. Tánh tình tốt, hiền hòa, thì đi tới đâu cũng hòa đồng được với mọi người, tùy thuận được người khác. Song tùy thuận cũng có…
Read more