Cứu Cánh Giác

Cứu Cánh Giác 😍

tức Trí ngầm hợp Lý, Thỉ và Bổn chẳng hai. Năng và Sở bình đẳng Năng Chứng Trí và Sở Chứng Lý là một, chẳng phải hai. Đấy là Cứu Cánh Giác, là thành Phật. Nói “thành Phật” chính là thành tựu Cứu Cánh Giác, thật sự giác ngộ. Khi mê, toàn mê! 👹 Hiện…
Read more