Schlagwort: Thập Như Thị

ĐẠO PHẬT

MỘT NIỆM BA NGÀN1️⃣₌ ❸⓿⓿⓿

Nhất niệm tam thiên ⏺ Trong Phật học, thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. 🕚 “Ba ngàn” ở đây tức là ba ngàn thế giới. 🌐 “Một niệm ba ngàn” – nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có…
Read more

Tánh Phật 👌

là tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly, tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. 1 là Tất cả, Tất cả là 1!⚪️ Tất cả chúng sinh, ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng là bình đẳng, ai…
Read more

Giác tha

Giác tha ☺

Chữ “tha” chỉ cảnh giới. Ngoài thân mình ra đều gọi là Tha. Quý vị phải nhớ kỹ, ngoài thân mình ra, chứ không nói là “ngoài tự tâm”, vì cái Tha ấy vẫn được bao gồm trong tự tâm. Chỉ có thể nói đến Thân, ngoài thân mình ra là Tha. Bất Nhất, Bất…
Read more