“Trạch thiện cố chấp”

“Trạch thiện cố chấp” 😇

là chọn lấy điều lành để chấp trước. ✅ Đó là nói với những kẻ sơ học. 😳 Thiện là gì ? ❓ ❓ Tâm địa thanh tịnh là thiện. Tâm địa bình đẳng là thiện, lìa tham, sân, si, mạn là thiện. Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát rất cung kính, cung kính…
Read more