Schlagwort: Tín Nguyện Hạnh

ĐẠO PHẬT

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !💝🙏

VÃNG SANH ĐỒNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT 🌞 🙏 Chuyển phàm thành Thánh 👼🙏 Nên biết rằng, được vãng sanh Cực Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất Thối Chuyển. Từ…
Read more

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về

3 Lần khuyến dẫn nên Phát Nguyện Sanh Về 🗣🌞🎆

Trong bản Kinh A Di Đà, Phật đã 3 lần khuyến tấn người tu theo pháp Niệm Phật, là phải chí thành phát nguyện sanh về cõi nước đó. Phật đã 3 lần ân cần như vậy, thì mình phải khẩn thành sám hối 3 lần mỗi đêm ngày để sớm tiêu trừ nghiệp chướng,…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 2/2) 🙏

Khuyên phát nguyện Vãng Sanh lần thứ II Xá Lợi Phất ơi! Ta thấy lợi thế, cho nên nói thế, nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi, thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lời khuyến tín của Chư Phật ở Phương Đông Xá Lợi Phất ơi! Như ta ngày nay khen sự…
Read more

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2)

Phật Thuyết A Di Ðà Kinh Yếu Giải (phần 1/2) 🙏

Kỳ Viên Đại Hội Ðúng thực như thế, chính tôi được nghe: Một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Ðộc, có những cây của Thái Tử Kỳ Ðà. Thanh Văn Chúng Cùng với các bậc đại tỳ khưu tăng, có một ngàn hai trăm năm mươi vị.…
Read more