Sửa đổi cho đúng như thế nào

Sửa đổi cho đúng như thế nào?💡

Trong hết thảy cảnh giới, ta đối xử bằng cái tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. 💯 Làm không được ư? Thấy điều gì ưa thích, A Di Đà Phật!   Thấy điều gì chán ghét, A Di Đà Phật!    Mọi người đều là A Di Đà Phật.   A Di Đà Phật là bình đẳng. Chẳng…
Read more