Schlagwort: Trên cầu Phật Đạo – Dưới hóa độ Chúng Sanh

ĐẠO PHẬT

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 2/2🌷🌈

Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh, phiền não dấy khởi, nếu bạn không có chánh-niệm thì tà-niệm sẽ nổi lên. Khi ấy, thấy ai bạn cũng gai mắt, bực dọc; thấy việc gì bạn cũng không hài lòng. Bạn chỉ muốn cuốn gói đi ở chùa khác; hoặc bạn cảm thấy đời tu vô…
Read more

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 1/2🌼💥

Mỗi vị Thầy đều có một phương pháp độ sinh khác nhau; do vậy, bạn chớ tùy tiện chê bai, phê bình. Bởi nếu làm vậy, bạn sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đối với lòng tin Phật-pháp của kẻ khác. Việc này có nhân quả đấy! 🍓 Vì muốn độ chúng sanh nên mình…
Read more

Quả Vị Bất Thối Chuyển

Quả Vị Bất Thối Chuyển 😇

Những Thánh Chúng được sanh về Cõi Cực Lạc Tây Phương, đều là Bậc đã chứng được Quả Vị Bất Thối Chuyển. 👏 Bất thối chuyển, còn gọi là Quả vị A bệ bạt trí ( A tỳ bạt trí, A duy việt trì, A duy việt chư (tiếng Phạn-Avaivarti) ), có nghĩa là chẳng…
Read more