Schlagwort: Trí Văn – Trí Tư – Trí Tu

ĐẠO PHẬT

Tâm Linh

Thọ Giới, Duy Trì Giới, Hạnh Giới🍀

Khi chưa thọ Giới, vì không biết quy củ, Giới Luật, nên bạn có phạm Giới; đó là không cố ý. 🌼 Nay đã thọ Giới; hiểu Giới mà phạm Giới, thì đó là cố ý. Tội này nặng lắm. 🥀 Thọ Giới rồi thì phải giữ Giới, hãy y theo Giới Luật mà tu…
Read more

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh

Thế nào là Tri-Tín-Nguyện-Hạnh?🔮🕯🙏

Là 4 món lương thảo (gọi là tứ tư lương: hiểu sâu, tin chắc, nguyện thiết, hành chuyên) rất cần thiết cho người niệm Phật, để dựa theo đó làm phương hướng tu hành. Mỗi món đều cần nhau, nương vào nhau, không thể thiếu bất cứ một món nào. Nếu không hiểu sâu thì…
Read more

7 lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà

7 Lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán trong Kinh A Di Đà 🗣😇

Đức Phật Thích Ca và tất cả chư Phật 6 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới) đã 7 lần khuyến tín, 7 lần khuyên dẫn, 7 lần tán thán, với lời chân thật, về sự phải nên TIN vào bản Kinh A Di Đà, vào pháp môn Niệm Phật, vào công đức trí huệ…
Read more