Schlagwort: Từ Bi Hỷ Xả

ĐẠO PHẬT

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 2/2🌷🌈

Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh, phiền não dấy khởi, nếu bạn không có chánh-niệm thì tà-niệm sẽ nổi lên. Khi ấy, thấy ai bạn cũng gai mắt, bực dọc; thấy việc gì bạn cũng không hài lòng. Bạn chỉ muốn cuốn gói đi ở chùa khác; hoặc bạn cảm thấy đời tu vô…
Read more

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 1/2🌼💥

Mỗi vị Thầy đều có một phương pháp độ sinh khác nhau; do vậy, bạn chớ tùy tiện chê bai, phê bình. Bởi nếu làm vậy, bạn sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đối với lòng tin Phật-pháp của kẻ khác. Việc này có nhân quả đấy! 🍓 Vì muốn độ chúng sanh nên mình…
Read more