Schlagwort: Tứ chánh cần

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Sám Hối?

Thế nào là Sám Hối?🙏

Sám hối là ăn năn và chừa bỏ. Ăn năn về lỗi lầm đã vướng phải, chừa bỏ lỗi nầy trong tương lai, để thân tâm được thanh tịnh trong giờ phút hiện tại. 🙏 Tội từ tâm khởi! Sám hối là phải quyết tâm tu sửa và phải thành tâm lạy Phật cho nhiều…
Read more

Sám Hối

Sám Hối 🙏

Khó được thân người; khó được nghe Phật Pháp. Nay được thân người, phải gắng tu hành cho đàng hoàng. Thật thà tu hành! Những vị ở Trời tuy hưởng phước đức, song hễ họ khởi một ý niệm xấu thì sẽ bị đọa lạc. Ðối với chúng ta, nếu mình có phạm tội lỗi,…
Read more