Schlagwort: Tự độ

ĐẠO PHẬT

Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ ☀️

Phải đọc tụng Đại Thừa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều là kinh Đại Thừa. ✅ Chúng ta là người tu Tịnh Độ đọc những kinh điển ấy là đủ rồi, chẳng cần phải tự mình chuốc thêm phiền! 💝 Tịnh Độ tam kinh nhất luận, hoặc…
Read more

Tự giác

Tự giác 👼

Hiện thời chúng ta chẳng hiểu rõ chính mình, tự mê. Đã hiểu rõ chính mình thì gọi là “tự giác”. Tự tâm giữ lấy tâm! Tự giác đạt đến mức viên mãn nhất, rốt ráo nhất chính là thấu hiểu tự tâm. Toàn bộ sự tu học trong Phật pháp bao gồm trong hai…
Read more