5️⃣ NGŨ NIỆM MÔN 💎

Ngũ niệm môn là năm môn niệm Phật A Di Đà ở Tịnh Độ luận thuyết ra : 1. Lễ bái môn : Là đem thân nghiệp dạy vô  hình tượng Phật A Di Đà mà lễ bái.  🙏 2. Tán thán môn : Là đem khẩu nghiệp xưng danh hiệu đức Phật A Di…
Read more