Hạnh Nguyện

Hạnh Nguyện💯💝🌼

Thứ niệm thiện,☀️💎 Nghiệp thiện mình đem theo (từ kiếp trước) thì ít, mà niệm ác thì nhiều. Bởi vậy, nay mình cần phải tu Khổ-hạnh để tiêu trừ nghiệp chướng. Vì thế, không nên tham ngủ, tham ăn…; phải quét cho sạch những thứ niệm xấu ấy! Có chánh niệm thì sẽ ít phiền…
Read more