Tự Ðộ

Tự Ðộ 💎🎈🎏🍀

Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được!😤 Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm.🤯 Khi tâm bạn lăng xăng, bứt rứt, chạy rông, mà bạn chuyển nó ngay tức thời, thì tâm sẽ an định.✔️…
Read more