Schlagwort: Tự tâm giữ lấy tâm

ĐẠO PHẬT

🔔 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 🔔

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. 🥵 Nếu không có tâm tu hành 🤬 , đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành 😇 thì ý niệm đó càng nhiều…
Read more

Sự nhất tâm bất loạn

Sự nhất tâm bất loạn 💯 ☀️

Là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. ✨ Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌟 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã, chứng Pháp Vô Ngã thì…
Read more

Tự Ðộ

Tự Ðộ 💎🎈🎏🍀

Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được!😤 Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm.🤯 Khi tâm bạn lăng xăng, bứt rứt, chạy rông, mà bạn chuyển nó ngay tức thời, thì tâm sẽ an định.✔️…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 3/4 🌈 🌷☀️

D. Xả Bỏ Tâm Phân Biệt Con đường tu cần phải trải qua gian khổ; như vậy mới có thể khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt; nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục. 🌞 Tu hành thì phải chịu thiệt thòi, thua lỗ; có…
Read more