Schlagwort: Tự Tánh

ĐẠO PHẬT

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 4/4 🌈🌺☀️

Canh Gác 3 Giác Quan a) Mắt 👀 Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khỏi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quán sát chính mình. Ai ai cũng có Phật tánh cả. 💯 Không nên tối ngày cứ dòm ngó lỗi xấu của người. Phải thường xuyên tự nhìm xem…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 2/4 🌈 🌼 ☀️

B. Ngã Mạn 👹 Không nên học tánh cứng đầu, cố chấp. ❌ Không nên có ngã-chấp (luôn nghĩ tới cái „ta“, luôn cho rằng „ta“ đúng). Có ngã-chấp thì trí huệ không khai mở. Ðừng nên sanh lòng cống cao ngã mạn bởi vì nó chướng ngại đường Ðạo. ❌ Không dẹp sạch ý…
Read more

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục

Tu Hành: Tìm Lại “ Bản Lai Diện Mục “ 1/4 🌈🌻☀️

Pháp môn mà ta tu học là pháp Vô-thượng, là Pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là pháp ở trong tâm. 🌞 Xuất gia/Tại gia tu hành là vì mục đích tìm lại bản lai diện mục – khuôn mặt thật của mình trước khi được cha mẹ sanh ra. Khi các…
Read more