Schlagwort: Tự trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác

ĐẠO PHẬT

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

Lễ 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà

(Hãy thành tâm Niệm Phật và chỉ biết Niệm Phật) 🙏 Đệ tử chúng đẳng, chí tâm đảnh lễ Đấng Đại Từ Tôn, Đại Từ Đại Bi. Nguyện thứ 1: Cõi nước không có ác đạo Nguyện thứ 2: Chẳng đọa đường ác Nguyện thứ 3: Thân đều như Kim Sắc Nguyện thứ 4: Đủ…
Read more

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐 Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛 Danh Hiệu…
Read more