VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

Đức Phật A Di Đà (Amita) 🙏

Đức A Di Đà thành Phật từ đó cho đến nay đã trải qua được 10 kiếp, tức là đã trên 13 tỷ năm của thế giới Ta Bà nếu tính theo đại kiếp. 🌟 Đại Sự Nhân Duyên với Chúng Sanh Đức Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amita) là vị giáo chủ của…
Read more