Schlagwort: Viên mãn

ĐẠO PHẬT

Nhị giác

Nhị giác 😇

là Tự Giác và Giác Tha. Thành tựu Tự Giác lẫn Giác Tha đều viên mãn thì gọi là Giác Mãn. Giác Mãn cũng có mức độ khác nhau. Quả Vị có khác tùy Nhân tu tập Ví như quả vị Phật trong Tứ Giáo đều gọi là Giác Mãn; [quả vị Phật trong] Tạng…
Read more

Thành Đẳng Chánh Giác giả

Thành Đẳng Chánh Giác giả 🙏

Phải đặc biệt chú ý mấy chữ này, không nói là “thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Quả Vị Phật trong Tứ Giáo Người thành Đẳng Chánh Giác là Bồ Tát, tức là thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Bởi lẽ, Đức Thế Tôn thị hiện thành Tạng Giáo Phật (quả vị Phật thuộc…
Read more