Schlagwort: Vô Lượng Quang

ĐẠO PHẬT

Pháp môn Niệm Phật

Pháp môn Niệm Phật 😇

Nhằm dạy chúng ta phương pháp sử dụng chân tâm. 💯 Sử dụng theo cách nào? Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm, hễ vọng tâm vừa phát tác, ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật. 💝 Thưa quý vị, một câu A Di Đà Phật này nửa chân, nửa vọng.…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 2/2 ) 🙏

Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả – Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải trải rộng 4 thứ tâm vô lượng, một cách chân thật từ chính tự tâm, từ cõi lòng lân mẫn của chính mình, vào từng câu Phật hiệu A Di Đà. Trên…
Read more

Thế nào là Sám Hối?

YẾU CHỈ thọ trì Kinh A Di Đà (tóm lược phần 1/2)🙏

Có Trí, Tín, Nguyện, Hạnh – Khi đã quyết tâm thọ trì kinh A Di Đà, người tu tập phải phát khởi tín tâm vững và chắc, mở rộng niềm tin để nhận hiểu lời Phật dạy trên cả 2 mặt Lý và Sự, nghĩa là phải tin chắc rằng có cõi Cực Lạc của…
Read more