Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã!

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã! 💯 👌

Ngã ấy bỏ bằng cách nào? 💭 Người Tiểu Thừa sau khi đoạn Kiến Hoặc, phải sanh trong cõi trời hay cõi người bảy lượt, đoạn Tư Hoặc, đạt đến cảnh giới Nhân Không, chứng A La Hán. 👼 Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thời gian dài lâu, những con số ấy…
Read more