Tâm Chúng Sanh

Tâm Chúng Sanh👪👫

Tâm mê, tâm giác Vọng tưởng không có làm chủ. Phật (mới là bậc) làm chủ (tâm). Khéo tu, vụng tu có sai khác! Tu làm sao mà về già càng tu càng không quái ngại. Hễ muốn vãng sanh thì chỉ nhắm mắt như ngủ là đi ngay. Chúng ta đêm nào ngủ cũng…
Read more