“Tứ tánh bất sanh” là gì

“Tứ tánh bất sanh” là gì? 4️⃣

Tứ tánh cũng phát xuất từ Trung Quán Luận. “Chư pháp bất tự sanh” [nghĩa là] hết thảy các pháp chẳng thể tự sanh ra. ☀️ “Diệc bất tùng tha sanh” [nghĩa là] cũng chẳng do ai khác sanh ra, mà cái khác (tha) cũng chẳng thể tự sanh. 🌈 “Bất cộng, bất vô nhân”…
Read more