Kinh Sách

ĐẠO PHẬT

Kinh Điển Tam Tạng ( Kinh, Luật, Luận ) được viết ra bằng chữ Sanskrit và Pali, sau khi Phật nhập Niết Bàn.

Kinh Sách

Thời đó thì Chư Đại Đệ Tử của Đức Phật đều là Chư Bậc Đại A La Hán, Chư Vị ở đây vốn là Bậc Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện ra làm Thanh Văn “ Người Xuất Gia „, cũng như Chư Phật Cổ là Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài Phổ Hiền Vương …thị hiện ra làm “ Bồ Tát Hữu Tình Chúng „, để cùng Phật Thích Ca đi thuyết Pháp, gọi là chuyển Pháp Luân, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên.

Ngài A Nan ( A Nan Đà ) là Người Thị Giả của Đức Phật lúc còn tại thế. Ngài là Người đa văn đệ nhất, có biệt tài về chữ nghĩa và trí nhớ siêu phàm. Tất cả Kinh Phật đều là do Ngài A Nan ghi nhớ và thuật lại, nên không thể lầm lẫn, không thể khiếm khuyết và phiến diện được. Vì thế chúng ta phải nên tin, đặt chân tín về những sự kiện này. 

Không nên hồ nghi! 

Nay PL 2563 tức DL 2019 ( Phật Đản PL 2643 ), đã có, đang có và sẽ có vô số Bản Kinh dịch qua nhiều thứ tiếng ngoại ngữ, cũng như rất nhiều Nhà sản xuất ấn Kinh, đều được bán và tặng không bán, trên thị trường khắp nơi. Vậy có bao giờ tự hỏi những Quyển Kinh Điển này là dựa vào chánh pháp hay là tà pháp?

Chúng ta đã bước vào Thời Mạt Pháp (còn lại khoãng chừng 9400 năm) tức càng hiếm có những Bậc Tu Sĩ chân, chánh, đại, viên, tức đồng thời có nhiều Dịch Giả khó được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tất còn đầy khuyết điểm, thiên lệch, sai lầm, lẫn lộn.

Bản thân KHÔNG ĐỌC, KHÔNG HỌC, KHÔNG LẤY, KHÔNG THỈNH Kinh Điển bừa bãi, vì tánh khí rất dè dặt, để không bị lôi cuốn vào con đường tà đạo.

Lời khuyên chân thật: “ mỗi chúng ta nên tự, phải cẩn thận, để không tự hại huệ mạng trong thời mạt pháp! „

Khuyến khích Kinh Sách nên đọc thêm:

Dưới đây là websites hay PDF, có thể tải và tìm kiếm bổ xung cho cái TRI thành TRÍ BIẾT RÕ RÀNG, PHÂN MINH, tất cả các pháp: