Tâm Linh

ĐẠO PHẬT

  • Tâm là gì?
  • Tâm linh là sao?
  • Kiến thức khoa học hay là mê tín dị đoan?
Tâm Linh

Khoa học tiến triển thời đại mới, có đầy máy móc để đo nhiệt, làn sóng của bộ não, để chụp hình bộ não, để lượng được năng lực và sự thay đổi từng chập tiến trình tâm biến hóa thay đổi, nếu có sự tu tập Thiền Định.

Thật ra cũng chỉ là sự kiểm chứng những gì được Đức Phật và Chư Tổ đã thuyết, đã chỉ dẫn rõ ràng qua Pháp Môn Duy Thức Học ( Đại Thừa ) và Vi Diệu Pháp ( Nguyên Thủy ) cho tất cả chúng sanh từ thuở xưa.

Nhưng những Nhà kiến thức khoa học không thể đi xa hơn nữa, vì sao? Vì Họ theo đường lối Duy Vật, phải có sự kiện như “ con người, con thú “ là TƯỚNG, có hình thức mới có thể nghiên cứu, tìm tòi, xem xét được.

Còn phái Duy Tâm, cũng không thể khám phá được nhiều hơn, vì sao? Vì vẫn còn có cái Thấy “ thiên lệch „, chỉ dựa vào cái TÁNH, không có hình thức, giống như Hư Không, triết lý học của thời đại nay, khó hiểu, khó thấy toàn diện, khó chứng được toàn thể!

Vậy Phật Giáo thì như thế nào?. Giáo Lý Đạo Phật thì bao trùm lên tất cả vạn vật và vũ trụ, không có chỗ nào là không phải Phật Pháp!

  • Bình đẳng trọn vẹn
  • Thấy sâu sắc, phân minh từ nhiều tiền kiếp
  • Thâm Nhập tất cả Pháp
  • Hiểu Biết toàn thể sự kiện trong Đời ( thế gian ) và trong Đạo ( xuất thế gian ), không gián đoạn trong không gian và trong thời gian

Đạo Phật là con đường Nhất Chân Pháp Giới, cũng là con đường 10 Pháp Giới.

Trong Giáo Lý Phật Giáo vừa có Lý, có Sự, cả Lý lẫn Sự chẳng có chướng ngại nhau, tâm thức cao hơn nữa là Sự Sự viên dung ( xem Kinh Hoa Nghiêm ).

Tóm lại Pháp “ Bát Bất“ là bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bất khứ ( chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi ), là chân tâm.                                                                                                                 

Còn gọi Tâm Linh là “ Linh Hồn „, bất kể dùng danh từ khác, nhưng cùng „đồng ý nghĩa“ như là tâm địa, tấm lòng, tánh tình, lương tâm, lương tri, cảm nhận, cảm giác, tâm thức, toàn nói về cái không ngoài cái THÂN “ là tướng“ và cái TÂM „là tánh“ đang có, đang sống, đang ứng xử, đang vui lòng, đang chống đối, đang trầm cảm, đang khổ đau, đang sung sướng, đang bệnh…

Học và Hiểu „ Chân Lý Tâm Linh „ giúp TỰ HIỂU VỀ CHÍNH MÌNH có thô, có vi tế, do 5 Uẩn ( sắc uẩn, chịu nhận, nghĩ tưởng, hành động, phân biệt ) hình thành, DUYÊN với pháp thiện bất thiện trong từng chuyện ly ty qua 6 căn, 6 trần, 6 thức ( nhân quả, nghiệp cảm ), tức biết rõ trạng thái nội tâm, cảm được thân đang hoạt động, trong từng giây, phút, ngày, tháng, suốt cả đời, để tự có sự Chánh Niệm

Khi rõ được Sắc Pháp ( tướng có nhân quả ) và Danh Pháp ( tánh có nhân quả ) thì tâm ta sẽ hết hồ nghi, hết hồ đồ, hết gây oán, hết tranh đấu đố kỵ, hết tham sân si, hết kiêu mạn, tất hết phiền não mà toàn thân tâm được hồi phục, thanh tịnh trở lại, tự tại, an vui, nhẹ nhàng, thoải mái, thật sự HẠNH PHÚC hơn!.

Là điều chúng sanh thường mong muốn! 

Cũng là Bổn Nguyện của Chư Phật!