Monat: November 2023

ĐẠO PHẬT

🔔 Quy Y Tăng 🔔 

Viên ngọc 💎 thứ ba của Tam bảo là Tăng hay Tăng già : Tăng già phiên âm từ tiếng Phạn là Sangha, người Trung Hoa dịch là “hòa hợp chúng”, hay “đoàn thể hòa hợp”. 💯 Tăng già là thuật ngữ dùng để chỉ ✅ các tu sĩ Phật giáo, là những người đệ tử của Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo pháp. ✅          Quy y Tăng là 🔴…
Read more

🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

Pháp là gì ❓ Bất kể gì có thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó là Pháp. Cũng bất kể gì không thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó cũng là Pháp. Nói chung: 🔊 chi chi, bất kể gì gì, đều là Pháp. ☀️ Trong ☸️ Phật Môn, có Pháp…
Read more

✨ Tự Cảnh Tỉnh ✨

Với thời gian cùng với hoàn cảnh bình nhật ở khắp nơi nhiều con người đã “ KHÔNG TỰ CẢNH TỈNH “ vì thế chính họ tạo ra một xã hội hiện đại càng ngày càng phức tạp. 🥵 Trong Nhà Phật ☸️, đệ tử Phật nói 🔊 “ Quy Y Phật „, có vị…
Read more

☸️ Tự Tam Quy Y ☸️

Chữ viết theo tiếng bắc phạn văn cổ ấn độ Sanskrit    बुद्धं सरणं गच्छामि । 🙏 धम्मं सरणं गच्छामि । 🙏 सङ्घं सरणं गच्छामि । 🙏 * Chữ viết theo IAST ( International Alphabet of Sanskrit Transliteration ) buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏 dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏 saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏 * Chữ viết theo…
Read more