Monat: August 2021

ĐẠO PHẬT

Thiền Định ⏺ ☀️

Trong Thiền Định có chánh định và tà định; bất định chẳng cần phải nói tới. 🌹 🥀 Tà định là gì? 🥀 Phật pháp nói có nhiều thứ Định. Hễ tương ứng với tự tánh thì là chánh định 🌹 , chẳng tương ứng với tự tánh là tà định. 🥀 Dùng tiêu chuẩn…
Read more

Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! 😇 🌼

Phật pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên áo. ❓ Tôi bảo họ: “Chẳng phải vậy! Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! ✅ Khó là khó ở chỗ nào? ❓ ❓ Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống! Điều thứ nhất là phải buông tiếng tăm, lợi dưỡng…
Read more

Thực tướng 🔴 🌈

Kinh Ðại Thừa nào cũng phải lấy Thực tướng làm thể chất chính của bộ kinh 💥 Thực tướng là cái gì? ❓ Thực tướng là tâm tính của con người ta. 🔥  Tâm tính của con người ta nó chỉ hiện ra trong một niệm (một loáng). Ðối với không gian nó chẳng ở…
Read more

Năng và Sở 🔄

Năng thuyết là Người nói ra Kinh này, tức là Phật Thích Ca Sở thuyết là Người bị nói đến ở trong Kinh này, tức là Phật A Di Đà Năng độ là Người có năng lực cứu độ, tức là Chư Phật Sở độ là Người được độ, tức là Chúng Sinh Năng tín…
Read more