Monat: Juni 2020

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Phạn thực

Thế nào là Phạn thực? ☀️

Khi đến giờ ăn, đại chúng liền trở về nước của mình để ăn cơm và kinh hành. Cực Lạc là cõi thế giới của chân tánh, của công đức trí huệ, vì vậy ở cõi đó không có việc ăn uống vật thực để nuôi dưỡng kim thân, ở đây ý nói là dùng tâm ý để thọ…
Read more

Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật

Thế nào là Ngọa thiền niệm Phật?

Ngọa thiền niệm Phật (còn gọi là ngọa niệm) là niệm Phật trong tư thế nằm, niệm theo cách mặc niệm (niệm trong tâm, tập trung tâm ý vào chữ Phật ở cuối mỗi câu niệm). Điều quan trọng là phải lắng nghe tiếng niệm cho rõ ràng và chỉ niệm 4 chữ A Di…
Read more

Thế nào là Kinh hành và Thiền hành

Thế nào là Kinh hành và Thiền hành?💎

Kinh hành: 🌷 Là đi từng bước thong dong và thư thả trong chánh niệm, vừa đi vừa niệm Phật. Niệm theo lối mặc niệm (niệm trong tâm, không động môi, không phát ra tiếng) và chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Niệm chậm rãi và rõ ràng từng chữ một. Tập trung…
Read more

Thế nào là Tứ tự mặc niệm

Thế nào là Tứ tự mặc niệm?😶

Tứ tự mặc niệm là chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật và trì niệm theo pháp mặc niệm (niệm trong tâm). Trong bước đầu tu tập: 🌈 Người niệm Phật nên thường ngồi yên tịnh một mình, cố gắng giữ tâm cho tĩnh lặng, lắng lòng mà niệm Phật, để quen dần với…
Read more

Thế nào là Tứ quả Thanh Văn

Thế nào là Tứ quả Thanh Văn?👼

Thanh Văn là hàng đệ tử Tiểu thừa, đã chứng đắc đạo quả, đã đoạn dứt phiền não và ngã chấp. Có 4 bậc Thanh Văn, gọi là Tứ quả Thanh Văn: 😇 – Tu Đà Hoàn (quả vị dự lưu): người nầy đã thể nhập vào giòng Thánh nhưng vẫn phải sanh tử 7…
Read more

Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế

Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Diệu Đế ?💖

Tứ Nhiếp Pháp là 4 phương pháp để nhiếp thọ chúng sanh theo về chánh đạo: 🥰 – bố thí để đưa dẫn người đến với chánh đạo – nói lời dịu dàng để giúp người an trụ nơi chánh đạo – làm lợi ích cho người để cùng an trụ nơi chánh đạo –…
Read more

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật 22

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 2/2 🌻

Cứ như vậy mà trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà trong tâm trí. Dùng tâm lắng xuống để nghe tiếng niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh từng chữ một, tập trung tất cả tâm trí vào tiếng niệm và thành kính trên câu Phật hiệu. Mỗi niệm, mỗi chữ, người niệm…
Read more

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật 12

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 1/2 🌷

Tọa thiền niệm Phật (còn gọi là tọa niệm) là ngồi xếp bằng và trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Ngồi theo tư thế kiết già là tốt nhất (kim cang tọa). Ngồi trên gối dầy, hai chân xếp chéo, bàn chân trái để lên đùi chân phải, bàn chân phải để lên…
Read more

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật?🙏

Lạy Phật niệm Phật là vừa lạy Phật vừa trì niệm danh hiệu Phật (theo cách mặc niệm và chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật). Điều quan trọng là phải phối hợp các cử động của thân thể, lúc cúi xuống và xá lạy, lúc trổi dậy và đứng lên, làm sao cho…
Read more

Phần Giới Luật

Phần Giới Luật ⏳ 🎯 💖

Về phần giới luật : Tỳ Kheo thọ 250 giới   Tỳ Kheo Ni thọ 348 giới Bồ Tát xuất gia thọ 58 giới   Bồ Tát tại gia thọ 34 giới Cư sĩ thọ 5 giới. Ngoài ngũ giới (5 giới), còn gọi là ngũ đức, của người tu tại gia, thì các giới thuộc…
Read more