Kategorie: Phật Pháp

ĐẠO PHẬT

Hiểu sai ý nghĩa về Mạnh Thường Quân

40 views Jul 12, 2021 Hiểu sai ý nghĩa về Mạnh Thường Quân | Awareness SAMON ( upload 12.07.2021) SAI LẦM KHI SỬ DỤNG TỪ MẠNH THƯỜNG QUÂN https://thuvienhoasen.org/p23a36258/sai-lam-khi-su-dung-tu-manh-thuong-quan (07/07/2021) I. Dẫn nhập Việt Nam là một đất nước cầu thị, luôn hấp thu những cái đẹp của các nền văn hoá trên thế giới.…
Read more

🔔 Quy Y Tăng 🔔 

Viên ngọc 💎 thứ ba của Tam bảo là Tăng hay Tăng già : Tăng già phiên âm từ tiếng Phạn là Sangha, người Trung Hoa dịch là “hòa hợp chúng”, hay “đoàn thể hòa hợp”. 💯 Tăng già là thuật ngữ dùng để chỉ ✅ các tu sĩ Phật giáo, là những người đệ tử của Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo pháp. ✅          Quy y Tăng là 🔴…
Read more

🌟Quy Y Pháp – dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi🌟

Pháp là gì ❓ Bất kể gì có thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó là Pháp. Cũng bất kể gì không thể thấy qua bằng các 6️⃣ giác quan, đó cũng là Pháp. Nói chung: 🔊 chi chi, bất kể gì gì, đều là Pháp. ☀️ Trong ☸️ Phật Môn, có Pháp…
Read more

✨ Tự Cảnh Tỉnh ✨

Với thời gian cùng với hoàn cảnh bình nhật ở khắp nơi nhiều con người đã “ KHÔNG TỰ CẢNH TỈNH “ vì thế chính họ tạo ra một xã hội hiện đại càng ngày càng phức tạp. 🥵 Trong Nhà Phật ☸️, đệ tử Phật nói 🔊 “ Quy Y Phật „, có vị…
Read more

☸️ Tự Tam Quy Y ☸️

Chữ viết theo tiếng bắc phạn văn cổ ấn độ Sanskrit    बुद्धं सरणं गच्छामि । 🙏 धम्मं सरणं गच्छामि । 🙏 सङ्घं सरणं गच्छामि । 🙏 * Chữ viết theo IAST ( International Alphabet of Sanskrit Transliteration ) buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏 dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏 saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi 🙏 * Chữ viết theo…
Read more

Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người thanh niên, trung niên, lão niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập,…
Read more

☸️ “Thừa Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự” ☸️

Tỷ kheo – hai từ cao quý và thiêng liêng mà người xuất gia học đạo ai cũng phải hướng đến. Giới Tỷ kheo được gọi là cụ túc giới, tức là giới pháp đầy đủ và hoàn mãn để bước vào đạo quả Niết bàn giải thoát. 💎 Tỷ kheo còn được gọi là Bí sô, Bậc sô hay Tỳ khưu, được giải thích là Khất sỹ, Bố ma, phá phiền não, trì tịnh…
Read more

🔔Vậy giới hạnh cụ túc là gì?

1️⃣ 1.- Vị tỳ kheo phải từ bỏ từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ gươm đao, cung tên, súng đạn, dao rựa mác, luôn luôn phải tu tập biết xấu hổ và sợ hãi trước những lổi nhỏ nhặt sát sanh, phải có lòng từ bi, sống…
Read more

6️⃣ Có sáu pháp người tu sĩ cần phải giữ gìn 💎

NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ LỜI PHẬT DẠY: 1- Thân thường thể hiện hạnh từ bi. 2- Miệng thường nói lời nhân từ. 3- Ý thường tâm niệm thương xót, không ôm lòng thù hận thêm bớt. 4- Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ. 5- Giữ gìn giới của Thánh hiền không…
Read more

💎 25 giới hạnh tức là 25 oai nghi của người tu sĩ theo đạo Phật 💎

Người tu sĩ khi bước chân vào đạo Phật phải hiểu 25 giới hạnh này. Đây là phần sơ thiện 📌 , nghĩa là 25 giới hạnh này là phần sơ thiện mà đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cho các đệ tử của mình phải sống xa những tà nghiệp mà luật nghi…
Read more